top of page

Pep's Wines & Solutions - Algemene Voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Pep’s Wines & Solutions en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.pepswinesandsolutions.be. Pep’s Wines & Solutions heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.pepswinesandsolutions.be te wijzigen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
2. Overeenkomst tussen u en Pep’s Wines & Solutions
Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Pep’s Wines & Solutions en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien Pep’s Wines & Solutions de bestelling om één of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Pep’s Wines & Solutions kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.
3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door Pep’s Wines & Solutions aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Pep’s Wines & Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Pep’s Wines & Solutions doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant, en daar het gaat om producten die gemaakt worden in beperkte oplage, is het mogelijk dat de producten totaal zijn uitgeput. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Pep’s Wines & Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
4. Betaling en betaalwijze
De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan via overschrijving op onze rekening via de aangeboden betaalmogelijkheden. Betaling kan enkel in euro.
5. Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via koerierdienst of Pep’s Wines & Solutions zelf. Afhaling kan desgevallend na geschreven en bevestigde afspraak. De eventuele verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten zijn in functie van het aantal flessen of waarde van een bestelling. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Pep’s Wines & Solutions. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Pep’s Wines & Solutions tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. De leveringstermijn bedraagt maximaal 15 dagen tenzij anders geschreven overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.
6. Annuleren van de transactie
Pep’s Wines & Solutions is er zich van bewust dat het internet voor sommigen een nog nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annuleren van de bestelling. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Pep’s Wines & Solutions een bevestiging en stort de bedragen die reeds betaald en ontvangen zijn, terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.
7. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de goederen binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel in een onberispelijke staat ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling, evenmin voor producten wanneer de verzegeling na de levering is verbroken.
8. Gegevens van de klant
Door gebruik te maken van de online-shop van Pep’s Wines & Solutions stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Pep’s Wines & Solutions van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Pep’s Wines & Solutions. U heeft steeds het recht om uw gegevens op te vragen, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij Pep’s Wines & Solutions via email: johan.pepermans@telenet.be
Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.

bottom of page